Sopimusehdot

Tutustu Autoleasing-sopimusehtoihin kokonaisuudessaan.

NF Fleet Oy – Yksityisleasing vuokrausehdot

NF Fleet Oy (”yhtiö”) vuokraa ajoneuvon yksityishenkilölle (”vuokralleottaja”) määräajaksi näiden yleisten ehtojen sekä erillisen huoltoleasingsopimuksen (”sopimus”) ehtojen mukaisesti. Nämä yleiset ehdot ovat osa sopimusta. Mikäli näistä ehdoista poiketaan, on siitä oltava maininta sopimuksen kohdassa ”Lisäpalvelut”.

 • 1. Palvelun kuvaus ja vuokrajärjestely

  Yhtiön yksityishenkilöille tarjoama huoltoleasingpalvelu on ajoneuvoa koskeva rahoitusratkaisu, joka pitää sisällään näissä ehdoissa tarkemmin määritellyt palvelut, korjaukset ja huollot. Huoltoleasingpalvelu oikeuttaa vuokralleottajan käyttämään ajoneuvoa sopimuksen ja näiden yleisten ehtojen mukaisesti (yhtiön tarjoama palvelu ei kuitenkaan ole kuljetus- tms. palvelu, joka tarkoittaisi, että vuokralleottaja pääsisi mahdollisista liikenteellisistä, teknisistä tms. yhtiöstä riippumattomista esteistä huolimatta haluamaansa kohteeseen haluamanaan ajankohtana). Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on hyväksytty luottopäätös. Mikäli vuokralleottajalla esimerkiksi on maksuhäiriömerkintä, luottopäätös on negatiivinen ja huoltoleasingauton tilaus hylätään. Sopimus astuu voimaan sen allekirjoitushetkellä. Yhtiö sitoutuu silloin ostamaan sopimuksessa mainitun ajoneuvon ja vuokraamaan sen edelleen vuokralleottajalle. Vuokralleottaja puolestaan sitoutuu noudattamaan sopimusta ja näitä ehtoja sekä vastaanottamaan ajoneuvon vuokralle vuokra-ajan alkamispäivänä, kun ajoneuvo on luovutettavissa vuokralleottajan käytettäväksi. Vuokralleottajan sopimuksen mukainen maksuvelvollisuus ja sopimuksessa mainittu vuokra-aika alkavat kuitenkin vasta ajoneuvon luovutuspäivänä, jonka yhtiö ilmoittaa erikseen vuokralleottajalle.

  Vuokralleottaja vakuuttaa sopimuksen allekirjoituksella hyväksyvänsä sen, että yhtiö ostaa ajoneuvon ainoastaan tarkoituksenaan vuokrata se sopimuksen mukaisesti vuokralleottajalle. Vuokralleottaja ymmärtää, että yhtiö ei vastaa ajoneuvon soveltuvuudesta vuokralleottajan käyttötarkoitukseen. Sopimuksen allekirjoituksella vuokralleottaja vakuuttaa, että hän on asianmukaisesti tutustunut ajoneuvosta annettuihin tietoihin.

  Vuokra, vuokra-ajan pituus ja ajokilometrimäärä on sovittu sopimuksessa. Yhtiö vahvistaa ajoneuvon luovutuspäivän vuokralleottajalle kirjallisesti sähköpostitse heti, kun lopullinen luovutuspäivä on tiedossa. Vuokran suuruus riippuu vuokrattavasta ajoneuvosta, vuokraajasta, sovitusta ajokilometrimäärästä ja mahdollisista lisävarusteista ja lisäpalveluista. Vuokralleottajan tulee sopimusta varten arvioida tarvitsemansa ajokilometrimäärä, koska yhtiö varaa oikeuden muuttaa vuokran määrää kesken sopimuskauden näiden ehtojen 13-kohdan mukaisesti ajokilometrimäärän ylittyessä. Yhtiö voi myös muuttaa vuokran määrää kesken sopimuskauden lainsäädäntömuutoksen taikka viranomaisen päätöksen vuoksi (esim. mikäli arvonlisäverokanta muuttuu) tai mikäli vakuutuksen sisältyessä vuokraan vuokralleottajan vahinkokehitys on johtanut vakuutusmaksun nousuun (ks. tarkemmin kohta 7).

  Osapuolet sopivat erikseen kirjallisesti, mistä jälleenmyyjäliikkeestä vuokralleottaja noutaa auton tai toimitetaanko se vuokralleottajan kotiosoitteeseen taajama-alueilla (poislukien Ahvenanmaa sekä saaristoalueet). Kotitoimitusten osalta voi olla automerkkikohtaisia eroja, joista sovitaan vuokralleottajan kanssa etukäteen. Mikäli vuokralleottaja noutaa auton itse, vuokralleottajan on noudettava auto sovittuna noutopäivänä. Mikäli vuokralleottaja on estynyt, vuokralleottajan on ilmoitettava siitä välittömästi yhtiölle – muuten yhtiöllä on oikeus purkaa sopimus (ks. kohta 15).

  Yhtiö luovuttaa vuokralleottajalle leasingkortin, joka toimii huoltoleasing-asiakassuhteen todisteena.

  Yhtiöllä on oikeus perua tilaus ilman korvausvastuuta, mikäli tilattua tuotetta/palvelua ei ole enää saatavilla. Yhtiö on yhteydessä vuokralleottajaan välittömästi tiedon asiasta saatuaan.

 • 2. Ajoneuvon kuljettaja

  Vuokralleottajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti. Vuokralleottaja rekisteröidään ajoneuvon 1. haltijaksi. Vuokralleottaja on vastuussa siitä, että muilla autoa mahdollisesti kuljettavilla henkilöillä on voimassa oleva asianmukainen ajokortti.

  Vuokralleottaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä muille kuljettajille. Vuokralleottaja ei voi siirtää tämän sopimuksen vastuita muille henkilöille.

 • 3. Ajoneuvon käyttö

  Ajoneuvo on yhtiön omaisuutta. Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokralleottaja ei saa myydä, vuokrata, pantata eikä millään muullakaan tavalla luovuttaa ajoneuvoa tai sen osaa kolmannelle osapuolelle.

  Ajoneuvoa ei saa käyttää

  a) ajossa, joka huonontaa ajoneuvon arvoa enem-
  män kuin normaalikäytössä,
  b) koulutusajoon ilman yhtiön suostumusta,
  c) asuntovaunun, perävaunun tms. vetämiseen ammattiluonteisesti,
  d) kilpailu- tms. tarkoitukseen,
  e) edelleenvuokraukseen, tai
  f) ammattiluonteiseen toimintaan muutoin kuin
  satunnaisesti.

  Vuokralleottajan tulee poistaa omat sopimukseen kuulumattomat lisävarusteet omalla kustannuksellaan ennen ajoneuvon palautusta sopimuskauden päättyessä. Mahdolliset lisävarusteiden asennusten ja poistojen yhteydessä syntyneiden vaurioiden korjauskustannukset veloitetaan vuokralleottajalta.

 • 4. Käyttökustannukset

  Vuokraan sisältyy

  a) sovittu ajokilometrimäärä sopimuksen mukaiselle vuokrakaudelle,
  b) huolto-ohjekirjan mukaiset määräaikaishuollot
  c) normaalista kulumisesta aiheutuneet tekniset korjaukset,
  d) polttimot ja pyyhkijänsulat (pika-/määräaikais- huoltojen yhteydessä),
  e) öljyn ja jäähdytysnesteen lisäykset (pika-/määräaikaishuoltojen yhteydessä),
  f) kesä- ja talvirenkaat vanteineen sekä renkaiden kausivaihdot yhtiön erikseen ilmoittamilla yhteistyökumppaneilla,
  g) ensirekisteröintimaksut,
  h) yhtiön tarjoama liikenne- ja kaskovakuutus, jos vakuutuksen on sovittu sisältyvän vuokraan (ks.
  tarkemmin kohta 7),
  i) arvonlisävero,
  j) määräaikaiskatsastusmaksut yhtiön hyväksymissä
  katsastustoimipaikoissa ja
  k) sijaisauto määräaikaishuoltojen ajaksi enintään yhdeksi päiväksi (ks. tarkemmin kohta 9).

  Vuokraan eivät sisälly

  l) polttoaineet,
  m) puhtaanapito ja vahaukset,
  n) lasien, peilien, umpioiden ja pölykapselien rikkoon-
  tumiset sekä rengasvauriot
  o) hinaukset ja kuljetukset,
  p) sopimukseen kuulumattomien lisävarusteiden asennukset, korjaukset ja poistot,
  q) kolari- ym. vauriot, henkilö- tai omaisuusvahingot tai vahingot, jotka saattavat syntyä ajoneuvon seisauksesta, riippumatta seisauksen syistä, sekä omavastuut, joita vakuutukset eivät kata,
  r) sakot, pysäköintivirhemaksut ym. vastaavat maksut,
  s) kulloinkin voimassaoleva ajoneuvovero (perusvero ja käyttövoimavero),
  t) viranomaisten toimesta sopimuksen tekohetken
  jälkeen asetettavat lisäverot, -vakuutukset tai
  -maksut,
  u) katsastuksesta aiheutuvat kustannukset lukuun ottamatta määräaikaiskatsastusmaksua, pakokaasumittausta ja katsastuksesta aiheutuvia tavanomaisia korjaustoimenpiteitä kuten jarrupalojen vaihtoa tai
  v) liikenne- ja kaskovakuutus, mikäli vakuutuksen ei ole sovittu sisältyvän vuokraan (ks. tarkemmin kohta 7).

  Vuokralleottaja sitoutuu itse maksamaan l) – v) –kohdissa tarkoitetut kulut. Vuokralleottaja ymmärtää, että kyseisten kulujen tarkka määrä ei riipu yhtiöstä, vaan vuokralleottajan omista valinnoista ja toiminnasta, eikä yhtiö siten voi ennakoida niiden yhteismäärää sopimusta tehtäessä.

  Mikäli yhtiö joutuu mistä tahansa syystä suorittamaan mitä tahansa vuokralleottajan vastattavaksi kuuluvia suorituksia, vuokralleottajan tulee korvata näin aiheutuneet kustannukset viipymättä yhtiön niin vaatiessa.

 • 5. Ajoneuvon huolto ja korjaukset

  Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan ajoneuvon huolto-ohjekirjan mukaisten määräaikaishuoltojen suorittamisesta ja muutoin hoitamaan ajoneuvoa siten, että se säilyy hyvässä kunnossa ja täyttää lakien ja asetusten säännökset. Kaikki korjaukset ja huollot suoritetaan ao. automerkin valtuuttamilla korjaamoilla. Vuokralle ottajan on yhtiön antamaa leasingkorttia näyttämällä ilmoitettava korjaamolle, että kyse on yhtiön ajoneuvosta ja pyydettävä, että korjaamo laskuttaa vuokraan sisältyvät menoerät suoraan yhtiöltä. Laskussa on eriteltävä kaikki työt ja tarvikkeet. Yhtiö laskuttaa nimettömät ja vuokraan sisältymättömät ostot vuokralleottajalta. Vuokralleottajan on huolehdittava siitä, että kaikista huolloista tehdään asianmukainen merkintä huoltokirjaan.

  Mikäli kyse on muusta korjauksesta kuin määräaikaishuolloista tai normaalista kulumisesta aiheutuneista teknisistä korjauksista, vuokralleottajan on ennen korjaukseen ryhtymistä ilmoitettava siitä yhtiölle. Näiden ehtojen 8-kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa vuokralleottajan on ennen korjaukseen ryhtymistä otettava yhteys myös vakuutusyhtiöön ja/tai poliisiin.

  Kaikki vauriot tulee korjauttaa välittömästi ja kuitenkin viimeistään ennen sopimuksen päättymistä.

 • 6. Katsastukset

  Vuokralleottajan tulee huolehtia ajoneuvon määräaikaiskatsastuksesta ja laitekohtaisista tarkastuksista lain edellyttämällä tavalla. Vuokralleottaja vastaa kaikista katsastuksesta aiheutuvista kustannuksista lukuun ottamatta katsastusmaksua, pakokaasumittausta ja katsastuksesta aiheutuvia tavanomaisia korjaustoimenpiteitä kuten jarrupalojen vaihtoa. Mikäli vuokralleottaja on asentanut ajoneuvoon osia tai laitteita, joita ei muutoskatsastettu ja sisällytetty sopimukseen, yhtiö ei korvaa vuokralleottajalle näistä katsastuksen yhteydessä aiheutuvia muutoskuluja tai korjauskustannuksia. Mikäli ajoneuvo palautuu yhtiölle katsastamattomuuden vuoksi ajokiellossa, yhtiöllä on oikeus veloittaa vuokralleottajalta tekemästään katsastuksesta erillinen palvelumaksu näiden ehtojen 19-kohdan mukaisesti.

 • 7. Vakuutukset

  Ajoneuvolla on oltava yhtiön hyväksymät liikenne- ja kaskovakuutukset. Vuokralleottaja ja yhtiö sopivat sopimuksessa siitä, a) sisältyvätkö vakuutukset vuokraan vai b) sitoutuuko vuokralleottaja ottamaan vaadittavat vakuutukset erikseen:

  a)

  Mikäli vakuutuksen sisältyvät vuokraan, yhtiö hoitaa auton vakuuttamisen vuokralleottajan lukuun. Tällöin vuokraan sisältyy NF Fleet Täysvakuutus, jonka tarjoaa yhtiön kulloinkin valitsema yhteistyökumppani. NF Fleet Täysvakuutukseen sisältyy liikenne- ja kaskovakuutus.

  NF Fleet Täysvakuutuksen sisältämä liikennevakuutus kattaa ajoneuvon käytöstä liikenteessä aiheutuvat omaisuus- ja henkilövahingot liikennevakuutuslain säännösten mukaisesti. Liikennevakuutuksessa noudatetaan yleisiä liikennevakuutusehtoja. Liikennevakuutus on bonukseton ja ajoneuvokohtainen. Sen vakuutusmaksusta ei myönnetä pysyvyys-, maksutapa-, eikä seisonta-ajan alennusta.

  NF Fleet Täysvakuutuksen sisältämä kaskovakuutus kattaa mm. kolarointi-, hirvi-, palo-, varkaus-, ilkivalta- ja lasivahingot. Se sisältää myös autopalvelun (hinaus lähimmälle kyseisen automerkin valtuuttamalle korjaamolle liikenneonnettomuuden tai moottorivian sattuessa), oikeusturvavakuutuksen sekä laajennetun uusarvoedun. Kaskovakuutukseen ei sovelleta bonusjärjestelmää ja sen omavastuu on viisisataa (500) euroa. Edellä mainitusta huolimatta, autopalveluvakuutuksen ja lasivakuutuksen omavastuu on nolla (0) euroa, mikäli vaurio on korjauskelpoinen. Oikeusturvavakuutuksessa omavastuu on viisitoista (15) prosenttia oikeudenkäyntikuluista, kuitenkin vähintään kaksisataa (200) euroa.

  NF Fleet Täysvakuutuksen edunsaajana on yhtiö. Vakuutus on voimassa tietyin poikkeuksin Euroopan talousalueella (ETA) ja sen ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa. Green Card on kansainvälinen todistus ajoneuvon voimassa olevasta liikennevakuutuksesta, ja se tukee olla autossa mukana ulkomailla. Edellä mainitusta huolimatta, oikeusturvavakuutus on voimassa vain Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Ilkivalta, autopalvelu- ja varkausvakuutus eivät ole voimassa Venäjällä, Valkovenäjällä, Ukrainassa tai Moldovassa. Ajoneuvon vienti edellä mainittuihin maihin vaatii yhtiön valtakirjan.

  Tarkempi kuvaus NF Fleet Täysvakuutuksen sisällöstä, ehdoista sekä omavastuista on nähtävissä yhtiön internetsivuilla. Yhtiö pidättää oikeuden tarkistaa vakuutusmaksua vahinkokehityksen mukaan vuosittain.

  b)

  Mikäli vakuutuksen ei ole sovittu sisältyvän vuokraan, vuokralleottaja sitoutuu itse ottamaan ajoneuvoa koskevat vaadittavat liikenne- ja kaskovakuutukset. Vuokralleottajan on huolehdittava liikenne- ja kaskovakuutusten voimassaolosta koko sopimuskauden ajan.

  Vuokralleottajan on ilmoitettava vakuutustiedot yhtiölle viipymättä vakuutussopimusten tekemisen jälkeen ja vakuutustiedot tulevat sopimuksen liitteeksi. Yhtiöllä on vuokralleottajan sijasta oikeus vahingon sattuessa periä ajoneuvoa koskeva vakuutus- ja vahingonkorvaus ja sillä kuitata kaikki sopimukseen perustuvat saatavansa vuokralleottajalta. Vuokralleottaja vastaa ulkopuolisiin nähden kaikista henkilö- ja omaisuusvahingoista, joita ajoneuvon käyttö voi aiheuttaa ja joita ei korvata vuokralleottajan ottamasta vakuutuksesta.

  Vuokralleottajan erikseen ottaman kaskovakuutuksen tulee kattaa vähintään kolarointi-, hirvi-, palo-, varkaus-, ilkivalta- ja lasivahingot. Liikennevakuutuksen on katettava ajoneuvon käytöstä liikenteessä aiheutuvat omaisuus- ja henkilövahingot liikennevakuutuslain säännösten mukaisesti.

 • 8. Vahingot ja viat

  Vuokralleottajan tulee heti toimittaa yhtiölle ja vakuutusyhtiölle tieto sattuneesta liikenne- tai muusta vahingosta vakuutusyhtiön lomakkeella tai sähköistä vahinkoilmoitusta hyödyntämällä. Korjaustöitä ei saa aloittaa ennen vakuutusyhtiön edustajan tarkastusta ja laskutuslupaa. Mikäli ajoneuvo vaurioituu siten, että vakuutusyhtiö lunastaa sen, purkautuu tämä sopimus vakuutusyhtiön lunastuspäätökseen. Mahdollinen korvaava sopimus uudesta ajoneuvosta tehdään sen hetkisin ehdoin ja hinnoin.

  Ajoneuvoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingoista tai henkilö- ja eläinvahingoista on heti ilmoitettava myös poliisille. Poliisi voi antaa lisäohjeita mahdollisten korjaustöiden aloittamisajankohdasta.

  Yhtiö ei ole ajoneuvon myyjä, eikä yhtiötä voida samaistaa ajoneuvon myyjään tai valmistajaan. Näiden ehtojen 4-kohdassa tarkoitettuja teknisiä korjauksia ja määräaikaishuoltoja lukuun ottamatta, yhtiö ei vastaa ajoneuvon myyjän toimituksesta tai sen muiden velvollisuuksien täyttämisestä kuten mm. ajoneuvon kunnosta, laadusta, suorituskyvystä, soveltumisesta tarkoitettuun käyttöön tai muista ominaisuuksista, ajoneuvon takuusta, huolloista tai huollon tai varaosien saatavuudesta. Mikäli ajoneuvossa tai sen toimituksessa ilmenee puutteita, vuokralleottajan tulee ilmoittaa niistä heti yhtiölle ja kustannuksellaan omissa nimissään esittää vaatimuksensa suoraan ajoneuvon myyjälle, maahantuojalle, valmistajalle tai muulle sellaiselle taholle, jonka vuokralleottaja katsoo olevan puutteista vastuussa. Yhtiö ohjeistaa vuokralleottajaa tällaisissa tilanteissa. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus niin halutessaan esittää vaatimuksia myös omissa nimissään. Mikäli yhtiö näin tekee ja käy ilmi, että ajoneuvossa on virhe, joka on myyjän, maahantuojan, valmistajan tai jonkun muun vastuulla, sitoutuu yhtiö maksamaan heiltä saadun korvauksen mahdollisesta huolto- ja korjaustyöstä vuokralleottajalle, jos vuokralleottaja on maksanut kyseisen työn itse. Yhtiö pidättää myös oikeuden korvata vuokralleottajan ajoneuvon uudella samanlaisella ajoneuvolla.

 • 9. Sijaisauto

  Vuokralleottajalle ei suoriteta ajoneuvon huolto- ja korjauspäivien osalta hyvitystä vuokrasta. Sopimukseen sisältyy kuitenkin määräaikaishuoltojen ajaksi (enintään 1 päivä) autovuokraamoiden yleisesti käyttämän luokituksen mukainen A-luokan sijaisauto, jonka sallittu ajomatka on enintään sata (100) kilometriä/päivä. Enimmäisajomatkan, pitoajan tai auton kokoluokan ylityksestä aiheutuneet kustannukset veloitetaan vuokralleottajalta. Sijaisauto tulee varata etukäteen ennen määräaikaishuoltoa yhtiön sopimusvuokraamojen kautta, jollei muuta ole erikseen tai lisäpalveluehdoissa sovittu.

  Lisäksi, mikäli ajoneuvon yhteenlasketut huolto- ja korjauspäivät edeltävältä kolmeltakymmeneltä (30) päivältä ylittävät kymmenen (10) päivää, eikä kyse ole huolto-ohjekirjan mukaisista määräaikaishuolloista, normaalista kulumisesta aiheutuneista teknisistä korjauksista, seisauksesta johtuvien tai kolari- ym. vaurioiden ja vahinkojen korjaamisesta, yhtiö tarjoaa kymmenen (10) huolto- ja korjauspäivää ylittävältä ajalta korvauksetta vuokralleottajan käyttöön autovuokraamoiden yleisesti käyttämän luokituksen mukainen A-luokan sijaisauton, jonka sallittu ajomatka on enintään sata (100) kilometriä/ päivä. Enimmäisajomatkan, pitoajan tai auton kokoluokan ylityksestä aiheutuneet kustannukset veloitetaan vuokralleottajalta. Sijaisauton toimittaa yhtiön yhteistyökumppani. Mikäli vuokralleottaja ei ole ilmoittanut korjauksesta/korjauksista yhtiölle näiden ehtojen 5-kohdan mukaisesti, vuokralleottaja ei ole oikeutettu sijaisautoon.

 • 10. Henkilö- ja luottotiedot

  Yhtiöllä on oikeus tarkastaa vuokralleottajan henkilötiedot sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot luottotietolaissa (527/2007) tarkoitetulla tavalla. Yhtiöllä on tarvittaessa myös oikeus tunnistaa vuokralleottaja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) ja/tai muun lainsäädännön mukaisesti.

  Yhtiö kerää, tallentaa, käsittelee ja luovuttaa vuokralleottajan henkilötietoja mm. leasinghakemuksen laatimiseksi ja lähettämiseksi sekä luotto- ja leasingpäätöksen tekemiseksi. Vuokralleottajan henkilötietoja luovutetaan Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle sopimukseen perustuvan asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

  Vuokralleottajan yksityisyyden suoja on yhtiölle tärkeää, ja yhtiö käsittelee vuokralleottajan henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity eli se, kenen henkilötiedoista on kyse, voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin tai profilointiin kohdennetun mainonnan tarjoamiseksi rekisteröidylle. Joissakin tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä myös silloin, kun tietoja käsitellään yhtiön oikeutetun edun perusteella. Lisätietoja henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovutuksesta sekä rekisteröidyn henkilötietoja koskevista oikeuksista kerrotaan yhtiön tietosuojaselosteessa, joka on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.nffleet.fi.

  Vuokralleottajan tulee heti ilmoittaa yhtiölle tai siirronsaajalle (kun vuokralleottajalle on näiden ehtojen 18-kohdan mukaisesta siirrosta ilmoitettu) yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista. Yhtiön ilmoitukset vuokralleottajalle voidaan pätevästi tehdä vuokralleottajan tätä sopimusta tehtäessä ilmoittamaan sähköposti-/ postiosoitteeseen, ellei vuokralleottaja ole kirjallisesti ilmoittanut yhtiölle uutta täydellistä osoitettaan. Vuokralleottaja vastaa ylimääräisistä kustannuksista, joita yhtiölle on mahdollisesti aiheutunut sen johdosta, ettei yhteystietojen muutoksista ole yhtiölle kirjallisesti ilmoitettu.

 • 11. Ulosmittaus ja vastaavat toimenpiteet

  Ajoneuvo on näiden ehtojen 3-kohdan mukaisesti yhtiön omaisuutta. Jos ajoneuvoon kohdistetaan tai yritetään kohdistaa ulosmittaus, takavarikko tai ajoneuvoa uhkaa elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain (688/88) mukainen myynti, tulee vuokralleottajan ilmoittaa asiasta heti yhtiölle. Yllä mainituissa tilanteissa tai jos vuokralleottaja hakee tai hänet haetaan konkurssiin tai jos vuokralleottaja hakee velkajärjestelyä, vuokralleottajan tulee esittää velkojilleen tai ulosottomiehelle allekirjoitettu sopimus tai yhtiön lähettämä vahvistus sopimuksen sisällöstä todisteena yhtiön omistusoikeudesta ajoneuvoon.

 • 12. Vuokran maksuehto, viivästyskorko ja perimiskulut

  Vuokra laskutetaan vuokralleottajalta kuukausittain etukäteen. Ensimmäisellä laskulla laskutetaan vuokra sopimuksen alusta laskutuskauden loppuun. Vuokran maksuehto on neljätoista (14) päivää netto. Jos vuokralleottaja ei ole maksanut kuukausivuokraa tai sopimuksen purkamisen tai päättymisen yhteydessä erääntyvää loppusuoritusta eräpäivään mennessä, hän on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa eräpäivästä lukien sekä korvaamaan laiminlyönnistä yhtiölle aiheutuneet perimiskulut. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) 4 §:n mukaisesti ja on suuruudeltaan seitsemän (7) prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomen Pankin ilmoittama viitekorko.

 • 13. Ajoneuvolla ajetut kilometrit

  Mikäli ajoneuvolla ajettu kilometrimäärä on vuokrakauden kuluessa ylittynyt enemmän kuin viisi (5) prosenttia sopimuksessa sovitusta määrästä, yhtiöllä on oikeus veloittaa kertyneet ylikilometrit vuokrakauden päätyttyä sopimuksessa mainitun ylikilometrihinnoittelun mukaisesti.

  Mikäli vuokralleottaja sopimuskauden aikana huomaa, että ajettu kilometrimäärä per kuukausi on ylittynyt tai koko vuokrakauden kilometrimäärä tulee ylittämään sopimuksessa sovitun määrän, vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan siitä heti yhtiölle. Mikäli vuokralleottaja huomaa kesken sopimuskauden, että ajoneuvolla ajettu kilometrimäärä per kuukausi tulee alittamaan sen mitä on sovittu, vuokralleottaja voi myös ilmoittaa asiasta yhtiölle. Molemmissa tapauksissa vuokralleottajalla on oikeus muuttaa sopimusta (so. maksettavaa vuokraa ja ajokilometrien määrää) jäljellä olevaksi ajaksi vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Muuttuneista olosuhteista tulee ilmoittaa yhtiölle viimeistään 6kk ennen sopimuksen päättymistä. Muussa tapauksessa mahdollinen ylikilometriveloitus veloitetaan sopimuksen päättyessä.

  Mikäli yhtiö itse tai vuokralleottajan ilmoituksesta huomaa, että ajettava kilometrimäärä per kuukausi on jo ylittynyt enemmän kuin kymmenen (10) prosenttia, yhtiöllä on oikeus muuttaa sopimusta jäljellä olevaksi ajaksi asianomaisilta osin vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Yhtiö on kuitenkin ensin velvollinen selvittämään vuokralleottajalta, mitä lopullinen ajokilometrimäärä vuokrakaudella tulisi todennäköisesti olemaan.

  Kaikissa yllä mainituissa tapauksissa vuokralleottajan on maksettava sopimusmuutosmaksu näiden ehtojen 19-kohdan mukaisesti.

 • 14. Etämyynti ja peruuttamisoikeus

  Jos leasingsopimus on tehty verkossa yhtiön verkkokaupan kautta, yhtiö lähettää sopimuksen sisältöä koskevan vahvistuksen vuokralleottajalle hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen heti kun vuokralleottajan luottotiedot ja muut vuokralleottajan ilmoittamat tiedot on asianmukaisin tavoin tarkastettu ja hyväksytty ja verkossa tehty sopimus on allekirjoitettu. Vahvistus katsotaan vastaanotetuksi, kun yhtiö on sen vuokralleottajalle lähettänyt. Nämä ehdot sekä allekirjoitettu sopimus ovat myös vahvistuksen liitteenä.

  Jos sopimus on tehty verkossa yhtiön verkkokaupan kautta, kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilman kustannuksia neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta.

  Peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että vuokralleottaja ilmoittaa yhtiölle kirjallisesti (postitse tai sähköpostitse) peruuttavansa sopimuksen ja antaa tiedot tilauksesta (tilauspäivä, auton merkki & malli) sekä nimi- ja osoitetiedot. Vuokralleottaja voi käyttää tilausvahvistuksen liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, peruuttamisilmoituksen voi lähettää postitse tai sähköpostitse vielä ensimmäisenä arkipäivänä. Yhtiö ilmoittaa vuokralleottajalle sähköpostitse peruuttamisilmoituksen saapumisesta. Jos vuokralleottaja ei tee peruuttamisilmoitusta ajoissa, vuokralleottaja menettää oikeutensa peruuttamiseen ja sopimus jää voimaan.

  Peruuttamisoikeudesta huolimatta, mikäli ajoneuvossa tai sen toimituksessa ilmenee puutteita, vuokralleottaja voi 8-kohdan mukaisesti ilmoittaa niistä yhtiölle ja esittää vaatimuksensa ajoneuvon myyjälle, maahantuojalle, valmistajalle tai muulle sellaiselle taholle, jonka vuokralleottaja katsoo olevan puutteista vastuussa.

 • 15. Sopimuksen purku kesken sopimuskauden

  Sopimus päättyy sovitun vuokra-ajan jälkeen. Mikäli vuokralleottaja haluaa irtisanoa sopimuksen ennen vuokrakauden päättymistä, hän voi tehdä niin ilmoittamalla siitä kolmekymmentä (30) päivää aikaisemmin ja palauttamalla ajoneuvon yhtiölle, sekä maksamalla jäljempänä mainitun purkumaksun, mahdolliset ylikilometrit ja mahdollisen kunnostuskorvauksen. Yhtiö ilmoittaa vuokralleottajalle sähköpostitse tai puhelimitse mihin toimipisteeseen ajoneuvo voidaan palauttaa.

  Yhtiöllä on oikeus purkaa sopimus ja noutaa ajoneuvo ilman irtisanomisaikaa, jos vuokralleottaja on rikkonut sopimusta seuraavasti:

  a) vuokralleottaja on laiminlyönyt vuokran maksun kahden (2) kuukausivuokran osalta ja jälkimmäisen kuukausivuokran eräpäivästä on kulunut kymmenen (10) vuorokautta;
  tai
  b) vuokralleottaja on laiminlyönyt ajoneuvon hoidon, ylikilometrejä koskevan ilmoitusvelvollisuuden (jos ajettu kilometrimäärä per kuukausi on ylittänyt sen mitä on sovittu yli 10%lla) tai muiden tässä sopimuksessa tarkoitettujen velvoitteiden täyttämisen; tai
  c) vuokralleottaja on hakenut yksityishenkilöiden velkajärjestelyä, asetettu konkurssiin tai on vastaavalla tavalla muutoin todettu kyvyttömäksi vastaamaan sopimusvelvoitteistaan, eikä hän aseta hyväksyttävää vakuutta sopimuksen täyttämisestä;
  tai
  d) ajoneuvoa käytetään tämän sopimuksen vastaisesti.

  Jos sopimus puretaan ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä mukaan lukien mahdollinen sopimuksen jatkoaika, vuokralleottaja sitoutuu maksamaan yhtiölle koituvat menetykset seuraavasti:

  a) purkumaksu, joka on kolmekymmentä (30) prosenttia ajoneuvon palautuspäivän ja sopimuskauden päättymispäivän välisestä verollisesta vuokrasta. Korvaus on kuitenkin aina vähintään kolmen (3) kuukauden vuokraa vastaava summa;
  b) mahdollisen ylikilometrikorvauksen, joka lasketaan vertaamalla ajettua kilometrimäärää sopimuksen mukaiseen kokonaiskilometrimäärään suhteessa kuluneeseen sopimusaikaan; ja
  c) mahdollisen ajoneuvon kunnostuskorvauksen, joka on aiheutunut ajoneuvon saattamisesta sen ikää ja ajokilometrimäärää vastaavaan kuntoon (ks. palautustarkastusopas)

  Yhtiöllä on oikeus itse tai viranomaisen avulla ottaa ajoneuvo haltuunsa sieltä missä se tavataan, ellei sitä ole palautettu vapaaehtoisesti. Ajoneuvon takaisinottamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa vuokralleottaja.

 • 16. Sosiaalinen suorituseste

  Mikäli sopimuksen purkaminen yhtiön tai vuokralleottajan aloitteesta johtuu vuokralleottajan maksuvaikeuksista, joihin vuokralleottaja on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään, näiden ehtojen 15-kohdassa tarkoitettua purkumaksua voidaan sovitella. Vuokralleottajalla on velvollisuus näyttää toteen sosiaalisen suoritusesteen olemassaolo ja toimittaa yhtiölle kirjallinen selvitys irtisanomisen perusteista sekä siitä, että vuokralleottaja on siinä menestymättä pyrkinyt korjaamaan tilannettaan.

 • 17. Ajoneuvon palautus ja sopimuksen jatkaminen
  • 17.1 Palautus

   Vuokralleottajan tulee omalla kustannuksellaan palauttaa ajoneuvo varusteineen sopimuksen päättyessä tai purkautuessa, siivottuna ja puhtaaksi pestynä, johonkin yhtiön palautuspisteeseen. Osapuolet voivat sopia erikseen, mihin toimipisteeseen ajoneuvo palautetaan. Mikäli palautuspäivä on lauantai tai pyhäpäivä, ajoneuvon voi palauttaa vielä ensimmäisenä arkipäivänä. Yhtiö ei vastaa ajoneuvoon palautushetkellä jääneestä omaisuudesta. Mikäli ajoneuvo palautetaan muualle kuin yhtiön palautuspisteeseen, tulee vuokralleottajan ja yhtiön sopia asiasta kirjallisesti etukäteen ennen palautusta. Mikäli ajoneuvo palautetaan muualle kuin yhtiön palautuspisteeseen, vuokralleottajan tulee maksaa siirtomaksu näiden ehtojen 19-kohdan mukaisesti. Vuokralleottaja vastaa sopimuksen ja näiden ehtojen mukaisista velvoitteista kuten ajoneuvoverosta, käyttövoimaverosta, vakuutusmaksusta sekä mahdollisista siirtokustannuksista siihen asti, kunnes ajoneuvo on toimitettu yhtiön palautuspisteeseen. Mikäli vakuutusten ei ole sovittu sisältyvän vuokraan vaan vuokralleottaja on ottanut vaaditut vakuutukset itse (ks. lisätietoja kohdasta 7), vuokralleottaja on vastuussa tekemiensä ajoneuvoa koskevien vakuutussopimusten päättämisestä ja niihin liittyvistä maksuista myös sen jälkeen, kun ajoneuvo on palautettu yhtiölle.

   Ajoneuvon palautuksen yhteydessä suoritetaan ajoneuvon kunnon ja varusteiden tarkastus yhtiön palautuspisteessä. Lopullinen tarkastus tehdään yhtiön toimipaikassa pesun jälkeen. Normaalista kulumisesta poikkeavat vauriot ja puuttuvat varusteet laskutetaan vuokralleottajalta.

  • 17.2 Sopimussuhteen jatkaminen

   Mahdollisesta sopimuksen jatkamisesta on sovittava kirjallisesti erikseen viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen sopimuksen päättymistä. Sopimus voi jatkua määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena. Mahdolliset alkuperäiseen sopimuskauteen liittyvät ylikilometrikorvaukset on maksettava alkuperäisen vuokra-ajan päätyttyä, ja yhtiöllä on oikeus tarkistaa, pitääkö vuokralleottajan ilmoittama ajokilometrimäärä paikkaansa. Ennen jatkokauden alkua suoritetaan autolle välitarkastus yhtiön toimipisteessä. Normaalista kulumisesta poikkeavat vauriot ja puuttuvat varusteet laskutetaan vuokralleottajalta vasta kun ajoneuvo on palautettu.

  • 17.3 Sopimussuhteen jatkamisen peruuttaminen etämyyntitilanteissa

   Mikäli osapuolet solmivat uuden sopimuksen yhtiön nettipalvelun kautta tai sopivat sopimuksen jatkamisesta sähköpostitse tai muilla vastaavilla viestintävälineillä, yhtiö lähettää 14-kohdassa tarkoitetun vahvistuksen sopimuksen jatkamisesta (sekä mahdollisista ajokilometri-, hinta- ym. sovituista muutoksista) vuokralleottajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

   Vuokralleottajalla on silloin oikeus peruuttaa sopimuksen jatkaminen (14) vuorokauden kuluessa uuden sopimuksen allekirjoituksesta tai, mikäli sopimuksen jatkamisesta on sovittu esim. sähköpostitse, em. vahvistuksen vastaanottamisesta 14-kohdan mukaisesti. Mikäli vuokralleottaja peruuttaa sopimuksen jatkamisen, vuokralleottajan on palautettava ajoneuvo omalla kustannuksellaan alkuperäisen sopimuksen mukaisesti alkuperäisen vuokra-ajan päätyttyä yhtiön määrittämään palautuspisteeseen.

   Mikäli vuokralleottaja peruuttaa sopimuksen jatkamisen, mutta uuteen sopimusjaksoon liittyvä vuokra on jo laskutettu ja maksettu, yhtiö palauttaa sen viivytyksettä ja viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes se on saanut ajoneuvon takaisin.

   Mikäli ajoneuvon palautusajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, ajoneuvon voi palauttaa vielä ensimmäisenä arkipäivänä. Mikäli vuokralleottaja on laiminlyönyt ajoneuvon palauttamisen määräajan kuluessa, vuokralleottajan peruuttamisilmoitus raukeaa ja osapuolten sopimussuhde jatkuu.

   Mikäli ajoneuvoa ei ole tämän 17-kohdan mukaisestipalautettu, eikä vuokra-ajan jatkamisesta ole sovittu 17.2-kohdan mukaisesti, yhtiö voi ilmoittaa asian poliisille.

 • 18. Siirto-oikeus

  Yhtiöllä on oikeus siirtää ja/tai pantata sopimus kaikkine oikeuksineen kolmannelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Sopimuksen siirrosta tulee ilmoittaa kirjallisesti vuokralleottajalle. Jos yhtiö on siirtänyt sopimuksen, vuokralleottajan on maksettava sopimuksen mukaiset maksut siirtoilmoituksen jälkeen siirronsaajalle. Vuokralleottaja ei saa luovuttaa sopimukseen perustuvia oikeuksia kolmannelle ilman yhtiön kirjallista suostumusta. Esitys vuokraoikeuden siirrosta on tehtävä vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen haluttua siirtymäajankohtaa. Mikäli yhtiö hyväksyy sopimuksen siirron, siirtoa pyytänyt vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan yhtiölle sopimuksen siirtomaksun näiden ehtojen 19-kohdan mukaisesti. Siirtomaksu tulee suorittaa sovittuun siirtopäivään mennessä. Aikaisempi vuokralleottaja vastaa kaikista maksuista, jotka kohdistuvat hänen hallinta-aikaansa tai johtuvat hänen toimistaan.

 • 19. Hinnasto lisäkustannuksille

  Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa lisäpalveluita ja -maksuja koskevaa hinnastoa, joka löytyy yhtiön internet-sivulta. Mikäli hinnasto muuttuu vuokrakauden aikana, yhtiö ilmoittaa asiasta lähettämällä päivitetyn hinnaston vuokralleottajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • 20. Vahingonkorvaus

  Mikäli vuokralleottaja ei voi yhtiöstä johtuvasta syystä hyödyntää näissä ehdoissa määriteltyä huoltoleasingpalvelua, yhtiö on velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet vahingot vuokralleottajalle. Välillisen vahingon korvaaminen edellyttää kuitenkin yhtiön huolimattomuutta. Mikäli lainsäädännöstä ei muuta seuraa, yhtiö ei vastaa välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka on johtunut lain määräyksestä, viranomaisten toimenpiteistä, sotatapahtumasta, lakosta, boikotista, saarrosta tai muusta yhtiöstä riippumattomasta syystä.

 • 21. Riitojen ratkaisu

  Sopimuksesta tai näistä ehdoista johtuvat riidat käsitellään Vantaan käräjäoikeudessa. Vuokralleottajan yhtiötä vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vuokralleottajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

  Vuokralleottaja voi myös saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi joko suoraan tai Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kautta: http://ec.europa.eu/odr. Asian käsittelyssä tarvitaan yhtiön sähköpostiosoitetta: autoleasing@nffleet.com. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, on suositeltavaa, että vuokralleottaja on yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).