Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 23.5.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Yleistä

Osoitteessa www.autoleasing.fi oleva verkkosivusto (”Sivusto”) ja Sivustolla oleva Autoleasing -verkkokauppa (”Palvelu”) ovat NF Fleet Oy:n (”NF Fleet”,”me”) kehittämät, omistamat ja hallinnoimat. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Sivuston ja Palvelun käyttäjän (”käyttäjä”, ”sinä”) ja NF Fleetin välillä ja ne määrittelevät Sivuston ja Palvelun käyttöä.

Käyttämällä Sivustoa vakuutat olevasi täysi-ikäinen ja kelpoinen hyväksymään nämä käyttöehdot, tai että huoltajasi on hyväksynyt nämä käyttöehdot, ja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja ja voimassa olevaa lakia. Huomioinet, että vain vähintään 21 vuotta täyttäneet ja oikeustoimikelpoiset henkilöt voivat tehdä tilauksia Palvelusta (ks. tilaus- ja toimitusehdot) ja sinulla on oltava voimassa oleva ajokortti.

Pyydämme sinua lukemaan nämä käyttöehdot huolellisesti. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä sivustoa tai palvelua.

Mikäli teet tilauksen Palvelusta, sinun on näiden ehtojen lisäksi suostuttava tilaus- ja toimitusehtoihin ja allekirjoitettava huoltoleasingsopimus.

Sivuston ja Palvelun sisältö

NF Fleet pyrkii siihen, että Sivusto ja Palvelu ovat mahdollisimman korkeatasoisia. NF Fleet vastaa Sivuston ja Palvelun toimituksellisesta sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta.

Kaikki Sivustolla ja Palvelussa oleva ja Sivuston ja Palvelun muodostava data, sisältö, informaatio ja materiaali, käsittäen rajoituksetta

(i) tekstit, hakemistot, grafiikat, valokuvat, kuvitukset, kuvat, video-, audio- ja äänileikkeet, mahdolliset mainokset ja markkinointimateriaalit, datan, ohjelmistot (lukuun ottamatta mahdolliset ns. avoimen lähdekoodin ohjelmistot, joita voit vapaasti käyttää kyseisten ohjelmistojen omien lisenssiehtojen mukaisesti), käännökset, HTML-koodit, designin, graafisen käyttöliittymän sekä yleisen käyttötuntuman (”look and feel”);

(ii) rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit, logot, toiminimet, palvelumerkit ja verkkotunnukset; ja

(iii) kaikessa muussa muodossa olevan informaation ja aineettoman omaisuuden

(kaikki edellä mainitut (i)-(iii) yhdessä ja erikseen ”Sisältö”), ovat joko NF Fleetin omistuksessa, määräysvallassa tai lisensoitu NF Fleetille, ja siten soveltuvin osin mallioikeus-, tekijänoikeus- ja tavaramerkki- ja muiden lakien suojaamia.

Mahdollisten maksullisten lisäpalveluiden käyttäminen edellyttää Sivuston tai Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Kaikki ilmoitetut hinnat sisältävät aina voimassa olevan arvonlisäveron.

Sivuston ja Palvelun saatavuus ja käyttö

NF Fleet tekee parhaansa, jotta Sivusto ja Palvelu olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, mutta ei voi taata sitä. NF Fleetillä on oikeus keskeyttää Sivusto ja/tai Palvelu milloin tahansa ilman korvausvastuuta esim. muutoksen, uudistuksen tai Sivustoon tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. NF Fleet rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. NF Fleetillä on myös oikeus lopettaa Sivuston ja/tai Palvelun tarjoaminen/tuottaminen milloin tahansa ilman korvausvelvollisuutta. NF Fleet pyrkii ilmoittamaan siitä Sivustolla ennen lopettamista.

NF Fleet myöntää sinulle rajoitetun, ei-siirrettävissä olevan, ei-eksklusiivisen ja peruutettavissa olevan lisenssin avata, tarkastella, tallentaa ja tulostaa Sivustoa, Palvelua ja Sisältöä omaa henkilökohtaista, ei-kaupallista ja lainmukaista käyttöä varten, edellyttäen, että säilytät kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissasi kopioissa.

Sivustolla ja Palvelussa olevan Sisällön muunlainen jäljentäminen, tallentaminen, siirtäminen tai välittäminen missään muodossa, joko kokonaan tai osittain, ilman NF Fleetin etukäteistä kirjallista suostumusta on kielletty. Sivuston ja Palvelun muuttaminen tai muuntelu tai muunlainen kuin näissä käyttöehdoissa sallittu käyttö on kielletty. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään.

Henkilötiedot ja evästeet

NF Fleetillä on oikeus käsitellä käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä NF Fleetin tietosuojakäytännössä tarkemmin kuvatuin tavoin.

NF Fleet käyttää Sivustolla ja Palvelussa evästeitä. Lisää tietoa evästeistä saat NF Fleetin tietosuojakäytännöstä.

Tietoturva

Verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole koskaan täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. NF Fleet järjestää Sivuston ja Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. NF Fleet ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse Sivuston ja Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Sivustolle tai Palvelulle tai muille verkon käyttäjille. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Sivuston tai Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelu- tai tietoliikennemaksuista.

Vastuunrajoitus

Vaikka NF Fleet pyrkii pitämään Sivuston, Palvelun ja Sisällön täsmällisenä, täydellisenä ja ajantasaisena, Sivusto, Palvelu ja kaikki Sisältö tarjotaan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla”. NF Fleet ja sen työntekijät, johtajat, konserniyhtiöt, edustajat, lisenssinantajat ja toimittajat (”NF Fleet ja sen kumppanit”) eivät takaa, esitä tai vakuuta, että Sivustolla tai Palvelussa oleva Sisältö olisi täsmällistä, täydellistä, ajantasaista tai käyttökelpoista, tai että pääsy Sivustoon tai Palveluun, siellä oleva Sisältö, palvelu tai ominaisuus olisi virheetöntä tai keskeytyksetöntä tai että mitään ominaisuuksia tultaisiin korjaamaan tai että käyttäjät voisivat milloin tahansa päästä Sivustoon tai Palveluun ja käyttää kaikkia ominaisuuksia.

NF Fleet ja sen kumppanit eivät voi taata, että Sivustolla, Palvelussa tai missään datassa ei olisi viruksia tai saastuneisuutta tai tuhoavia ominaisuuksia. Sivusto ja/tai Palvelu voi sisältää vikoja, virheitä ja muita ongelmia, jotka voivat aiheuttaa järjestelmä- tai muita vikoja ja tietojen menetyksiä tietokoneelta tai muulta laitteella, jolta Sivustoa ja Palvelua voidaan käyttää tai avata.

Sivustolla ja Palvelussa voi esiintyä linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin, mutta NF Fleet ja sen kumppanit eivät ole missään vastuussa kolmansien osapuolten Sivustolla tai Palvelussa olevien linkkien välityksellä mainostamasta tai muulla tavalla tarjoamasta sisällöstä, tuotteesta tai palvelusta.

Ainoa käytettävissäsi oleva keino NF Fleetiä ja sen kumppaneita vastaan Sivustoa, Palvelua tai jotakin Sisältöä koskevan tyytymättömyytesi ratkaisemiseksi on lopettaa Sivuston, Palvelun tai kyseisen Sisällön käyttö.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, NF Fleet ja sen kumppanit eivät missään tilanteessa ole vastuussa minkäänlaisista Käyttäjän Sivuston tai Palvelun hallinnasta, pääsystä niihin tai niiden käytöstä johtuvista vahingoista tai vaatimuksista, ei edes siinä tapauksessa, että NF Fleetille ja sen kumppaneille on annettu tiedoksi mainitun laisten vahinkojen tai vaatimusten mahdollisuus.

Tämä kohta 7. ei vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan ja on velvollinen korvaamaan NF Fleetille näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Käyttäjä sitoutuu antamaan oikeat, täsmälliset, ajantasaiset ja täydelliset tiedot, jotka eivät loukkaa tai väärinkäytä kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, liikesalaisuutta, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta tai loukkaa minkään kolmannen osapuolen yksityisyyttä. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, käyttäjä vastaa kaikista Sivuston ja/tai Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa NF Fleetin Sivustoon ja Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Sivustoon ja/tai Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. NF Fleetilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Sivustolla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

Muutokset

NF Fleet kehittää Sivustoa ja Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Sivustoa, Palvelua sekä niiden Sisältöä milloin tahansa mistä tahansa syystä ilman korvausvelvollisuutta. NF Fleet on myös oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja ilman korvausvastuuta. NF Fleet julkaisee päivitetyn version ehdoista Sivustolla ja muutokset tulevat voimaan heti. Jatkamalla Sivuston ja/tai Palvelun käyttöä, käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sivuston tai Palvelun käyttöoikeutta ilman NF Fleetin kirjallista suostumusta.

NF Fleetillä on oikeus siirtää Sivusto ja/tai Palvelu tai niiden ylläpito sekä niihin liittyvät vastuut ja velvollisuudet samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle.

Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi ja pysyvät voimassa niin kauan, kuin NF Fleet tarjoaa Sivustoa ja/tai Palvelua ja käyttäjä käyttää niitä. Jos käyttäjä rikkoo käyttöehtoja, NF Fleet voi estää käyttäjältä Sivuston ja/tai Palvelun käytön. NF Fleet voi myös lopettaa Sivuston ja/tai Palvelun tarjoamisen käyttäjälle kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa perustellusta syystä ilman korvausvelvollisuutta. Edellä tarkoitettu perusteltu syy voi esimerkiksi olla, että käyttäjä on aiheuttanut häiriötä televerkolle, teleliikenteelle, toisille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai, että käyttäjä rikkoo lakia tai käyttää Sivusto ja/tai Palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti. Käyttäjä voi itse lopettaa Sivuston ja/tai Palvelun käyttämisen milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan vapauta käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen Sivuston ja/tai Palvelun käytön lopettamista.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta.

Näihin käyttöehtoihin perustuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Vantaan käräjäoikeudessa. Sinulla voi kuluttaja-asiakkaana kuitenkin olla oikeus nostaa kanne NF Fleetiä vastaan myös oman kotipaikkasi yleisessä alioikeudessa.

Voit myös saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi joko suoraan tai Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kautta: http://ec.europa.eu/odr. Asian käsittelyssä tarvitset NF Fleetin sähköpostiosoitetta: autoleasing@nffleet.com. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, on suositeltavaa, että olet yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).